background-decoration

Podmienky inzercie

1. Úvodné ustanovenia

Cenník

Tieto Podmienky inzercie na Golfproperty.eu (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli Golfproperty.eu.

Prevádzkovateľom portálu Golfproperty.eu (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť DITY EU s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130108/B, IČO: 51814536 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@golfproperty.eu; tel. kontakt: +421 903 111 446.

Službou sa rozumejú online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).

Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Služby portálu môžu využívať len fyzické osoby, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy s Prevádzkovateľom dovŕšili 18 rokov.

Inzerenti sú oprávnení pridávať na Portál inzerciu, ktorej predmetom je ponuka predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľností alebo ich častí, ku ktorým inzerenti vykonávajú vlastnícke alebo iné práva, ktoré ich oprávňujú nakladať s inzerovanou nehnuteľnosťou v rozsahu inzerovanej ponuky.

Nehnuteľnosťou sa rozumie pozemok alebo stavba (spravidla dom, byt, nebytový priestor, iné stavby) spojená so zemou pevným základom. Prevádzkovateľ umožňuje inzerentom inzerovať aj ponuku realitných projektov stavieb v rôznom štádiu realizácie projektu.

Záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti a za tým účelom využíva Portál na vyhľadávanie inzerátov

Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb upravených týmito Podmienkami a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

2. Základné podmienky poskytovania služieb Portálu

Využívanie služieb Portálu je možné až po udelení súhlasu Používateľa s týmito podmienkami inzercie na portáli.

Prevádzkovateľ Portálu poskytuje Používateľom Portálu inzertné služby za odplatu s výnimkou špeciálnych akcií. Právny vzťah medzi Používateľom (inzerentom, záujemcom) a Prevádzkovateľom vzniká uzatvorením zmluvy o inzercii alebo úhradou platobnou kartou s objednávkou inzercie doručením záväznej objednávky inzercie Prevádzkovateľovi, odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami,

Prevádzkovateľovi vzniká uzatvorením zmluvy povinnosť uverejniť objednanú inzerciu a Používateľovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu.

Účelom inzertných služieb je zverejnenie obsahu ponuky a dopytu kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností.

Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzercie, ani za obchody, ktoré boli uzatvorené na základe inzerovaných ponúk. Všetku zodpovednosť vyplývajúcu z uzatvorených obchodov znášajú Používatelia, ktorí sú v prípade uzatvorenia obchodu účastníkmi zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v inzertných ponukách inzerentov, tretími stranami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať inzerciu pridanú Používateľmi aj na sociálnych médiach (fcb, instagram, youtube) súvisiacich so stránkou golfproperty.eu -tento spôsob rozširovania inzercie nie je Používateľovi osobitne spoplatňovaný.

Používateľ, ktorý inzeruje na Portáli, garantuje , že inzeruje ponuku nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve, resp. nehnuteľnosti, ku ktorej vykonáva iné práva, ktoré ho oprávňujú nakladať s inzerovanou nehnuteľnosťou v rozsahu inzerovanej ponuky.

V prípade podozrenia, že sa nejedná o ponuku nehnuteľnosti vo vlastníctve inzerujúceho, resp. nehnuteľnosti, ku ktorej vykonáva iné práva, ktoré ho oprávňujú nakladať s inzerovanou nehnuteľnosťou má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka, resp. oprávnenej osoby k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), pokiaľ túto informáciu Prevádzkovateľ neobdrží, má právo tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup a zároveň Používateľ stráca právo na vrátenie už zaplateného poplatku za inzerciu.

3. Cena inzercie a platobné podmienky

Služby Portálu pre inzerentov sú spoplatnené (okrem špeciálnych akcií).

V roku 2023 je špeciálna akcia – cena inzercie bezplatná. Pridaním inzerátu  používateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami pre zverejnenie inzerátu. V prípade zmeny ceny za zverejnenie inzerátu nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty, za ktoré bola v čase zvýšenia ceny už uhradená cena za zverejnenie inzerátu.

Faktúra za zverejnenie inzerátu bude zaslaná na email používateľa v lehote do 5 dní od zaplatenia. Vykonaním úhrady za zverejnenie inzerátu prostredníctvom platobnej karty alebo prevodom na účet prevádzkovateľa Používateľ súhlasí so začatím poskytovania služby, udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania inzertnej služby na Portáli, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Registrácia Používateľa

Inzerovať môže len registrovaný (prihlásený) používateľ. Registrácia je povinná kvôli kontaktným údajom na inzerenta, ktoré sa budú zobrazovať pri inzerátoch.

5. Povinnosti Používateľov

Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, uvádzať skutočnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza a uviesť v poli „Cena“ požadovanú trhovú cenu, prípadne uviesť „Cena dohodou“.

Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. Používateľ nie je oprávnený uverejňovať ponuky nehnuteľností, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nie sú v čase ich zverejnenia určené na predaj, prenájom, podnájom, výmenu alebo dražbu. Takého ponuky je Používateľ povinný bezodkladne odstrániť.

6. Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob, akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku technického výpadku služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah pridávaný na Portál jeho Používateľmi, najmä nezodpovedá za pravdivosť inzercie a klamlivú a porovnávaciu reklamu uverejňovanú Používateľom. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že obsah pridaný na Portál jeho Používateľmi je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo s týmito Podmienkami, je aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo výzvy oprávnený tento obsah blokovať alebo odstrániť spôsobom uvedených v týchto Podmienkach. Právo odstúpiť od zmluvy s Používateľom nie je týmto ustanovením dotknuté. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne prerušiť činnosť Portálu bez predchádzajúceho upozornenia aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním služieb Portálu, spôsobených najmä jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou iných Používateľov alebo z iných dôvodov. Používateľ môže kedykoľvek Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@golfproperty.eu.

7. Prechodné a záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.8.2020. Prevádzkovateľ je oprávnený z objektívnych dôvodov jednostranne zmeniť ceny inzercie pre inzerentov určené v zmysle Cenníka aj bez predchádzajúceho oznámenia a zároveň informovať inzerentov o vykonanej zmene. Inzerent je oprávnený bez zbytočného odkladu vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou ceny a rokovať o podmienkach ďalšieho trvania alebo ukončenia vzájomných záväzkových vzťahov. Ak inzerent neoznámi svoj nesúhlas so zmenou podľa tohto bodu, platí, že tieto zmeny nadobudli voči nemu účinnosť. V prípade, že Používateľ nebude súhlasiť so zmenou Podmienok, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je oprávnený odstúpiť od zmluvy s Prevádzkovateľom bez sankcií v tej jej časti a v tom rozsahu, v ktorom sa zmena Podmienok týka Služby poskytovanej Používateľovi na Portáli. Podmienky platia počas celej doby platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, ako aj aj po jeho skončení, až do úplného vysporiadania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

Máte otázky?

Na inzertnom portály GolfProperty.eu nájdete nehnuteľnosti na predaj/prenájom v rámci Európy nachádzajúce sa pri golfových ihriskách. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa inzercie, predaja alebo kúpy nehnuteľnosti neváhajte nás kontaktovať.

Napíšte nám

    Meno a priezvisko

    E-mail

    Správa

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.